Affirm Permanent 1 Sæt Perm + Fix 210 ml.
Affirm Permanent 1 Sæt Perm + Fix 210 ml.
Affirm Permanent 2 Sæt Perm + Fix 210 ml.
Affirm Permanent 2 Sæt Perm + Fix 210 ml.
Affirm Permanent 3 Sæt Perm + Fix 210 ml.
Affirm Permanent 3 Sæt Perm + Fix 210 ml.
Affirm Fix, 210 ml.
Affirm Fix, 210 ml.
Affinity Gentle Wave Fix, 1 liter.
Affinity Gentle Wave Fix, 1 liter.